Zverejnené dokumenty

 

Zverejnené dokumenty


V zmysle platného zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. povinnou osobou v rozsahu §5a odst. 2 Zákona.

 Uverejňuje len informácie, ktorých verejné sprístupnenie jej vyplýva z platnej legislatívy, napríklad podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, podľa zákona č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti, podľa vyhlášky č. 92/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla, alebo v prípade, ak o to požiada jej obchodný partner. 

  

 
Mapa stránky