Profil spoločnosti

 

Modernizácia


Až do roku 2006 bolo teplo odberateľom dodávané aj parnou sieťou, ale pri rozsiahlej modernizácii v rokoch 2004 až 2006 sme nahradili všetky parné rozvody, ktoré tvorili tretinu všetkých rozvodov, horúcovodmi. Tým sme získali veľmi priaznivý vek všetkých častí siete, pričom najstaršie úseky majú len niečo vyše 20 rokov. Zamenili sme aj dodávku tepla v pare, ktorá je ťažšie regulovateľná a merateľná, za teplo v komfortnejšej podobe - v horúcej vode.

Vďaka špičkovému doplnkovému zdroju tepla, ktorý je nezávislý od hlavného zdroja, sme pripravení aj na najtuhšie zimy a prípadný výpadok alebo odstávku hlavného zdroja tepla. Pomocou spaľovania zemného plynu je doplnkový zdroj schopný ochrániť v horúcovodné, tepelné rozvody a prináležiace tepelnotechnické zariadenia pred ich deštrukciou a znehodnotením vplyvom mrazov.

Teplo v pare, ktoré sa vyrobí vo výhrevni – doplnkovom zdroji, sa transformuje na teplo v horúcej vode v odovzdávacej stanici tepla s výkonom 70 MW. Odovzdávacia stanica je ďalšou podstatnou súčasťou sústavy CZT a jej modernizácia bola ukončená v roku 2010.

Trnavská teplárenská a.s. vykonala v rokoch 2013 až 2016 výmenu kanálových rozvodov v zlom technickom stave ( Družba 1, 2,3 ,6, sídlisko Na Hlinách, hotel INKA a ZŠ  na Spartakovskej ulici, ZŠ  a Materská škôlka v jame, realizovali sme tiež horúcovodný prepoj DN 350 medzi západnou a východnou vetvou pre umožnenie zásobovania teplom centra mesta v prípade porúch na CZT resp. kostrovom napájači, ...). Týmito výmenami sme dosiahli stav, pri ktorom máme v súčasnosti 80 % rozvodov v meste Trnava realizovaných vysoko účinnými bezkanálovými predizolovanými potrubiami, vďaka čomu sme podstatne znížili tepelné straty v CZT Trnava.

Okrem uvedených výmen kanálových vedení sme vykonali napojenie nových odberateľov tepla: AQUARELAX, CITY ARENA, nové prípojky sú realizované pre sídlisko Koniarekova, bytový dom OROL na Orolskej ulici, bytový dom Bottova, bytové domy ARBORIA, Obchodný dom Jednota, CITY PARK,...

 
Mapa stránky