Služby

 

Teplo


Výroba, distribúcia a dodávka tepla podliehajú cenovej regulácii podľa zákona č. 250/2012 Z.z. v platnom znení. Jej rozsah a spôsob vykonávania navrhuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a schvaľuje Rada pre reguláciu.


Ceny tepla schválené od 1.1.2021 pre spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. (bez DPH) sú nasledovné:

  Variabilná zložka Fixná zložka
Maximálna cena tepla 0,0054 €/kWh 260,4164 €/kW


Cena tepla sa skladá z dvoch častí:

Variabilná zložka

Tvoria ju náklady priamo súvisiace s množstvom dodaného, resp. vyrobeného tepla. Je fakturovaná v €/kWh, podľa množstva tepla skutočne nameraného na odbernom mieste.
Prepočet z GJ: 1kWh = 0,0036 GJ

Fixná zložka

Tvoria ju náklady nepriamo súvisiace s množstvom dodaného, resp. vyrobeného tepla. Je fakturovaná v €/kW mesačne jednou dvanástinou z celkovej ročnej fixnej platby, ktorá vznikne vynásobením schválenej ceny fixnej zložky a regulačného príkonu na odbernom mieste.

Cena tepla je v súčasnosti bez ohľadu na pripojenie na sústavu CZT definovaná ako tzv. spoločná cena.

 
Mapa stránky