Zverejnené dokumenty

 

Ochrana životneho prostredia 

 

Výsledky meraní množstva určeného druhu vypúšťanej látky do ovzdušia alebo do vôd

Trnavská teplárenská, a.s prevádzkou spaľovacích zariadení s celkovým menovitým príkonom 84 MW je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorého prevádzka sa riadi platným Rozhodnutím o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Záujmom spoločnosti je prevádzkovať spaľovacie zariadenia tak, aby spĺňali emisné limity a prísne požiadavky stanovené legislatívou Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia.

Periodické merania emisii sa vykonávajú jedenkrát za 6 mesiacov v prípade, že je spaľovacie zariadenie v danom časovom intervale v prevádzke.

 

 
Mapa stránky