Zverejnené dokumenty

 

Ochrana životneho prostredia 

 

Výsledky meraní množstva určeného druhu vypúšťanej látky do ovzdušia alebo do vôd

Trnavská teplárenská, a.s prevádzkou spaľovacích zariadení s celkovým menovitým príkonom 84 MW je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorého prevádzka sa riadi platným Rozhodnutím o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Záujmom spoločnosti je prevádzkovať spaľovacie zariadenia tak, aby spĺňali emisné limity a prísne požiadavky stanovené legislatívou Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia.

Periodické merania emisii sa vykonávajú jedenkrát za 6 mesiacov v prípade, že je spaľovacie zariadenie v danom časovom intervale v prevádzke.

Aktuálne výsledky periodického merania emisií:

plynový kotol K5   menovitý tepelný príkon 42 MW   dátum merania: 27.5.2016

Znečisťujúca látka

Najvyššia nameraná hodnota [mg.m-3]

Limit [mg.m-3]

Stav

TZL

2,3 1)

5

súlad

NOx

47 1)

200

súlad

CO

<14 1)

100

súlad

SO2

<13 1)2)

35

súlad

plynový kotol K6   menovitý tepelný príkon 42 MW   dátum merania: 31.7.2017

Znečisťujúca látka

Najvyššia nameraná hodnota [mg.m-3]

Limit [mg.m-3]

Stav

TZL

2,7 1)

5

súlad

NOx

98 1)

200

súlad

CO

<16 1)2)

100

súlad

SO2

<13 1)2)

35

súlad

1) Hodnoty hmotnostných koncentrácií v mg.m-3 sú vyjadrené v štandartných stavových podmienkach (p=101,325 kPa; t=0°C) v suchom plyne a referenčný obsah kyslíka 11% objemu

2) Hodnoty hmotnostnej koncentácie SO2 sú pod hranicou dolného detekčného limitu

Merania vykonalo Laboratórium merania emisií MM Team, s.r.o.

 

 
Mapa stránky