Oznámenie protispoločenskej činnosti 

Podávanie podnetov podľa zákona č. 54/2019 Z.z. je možné:

Mailom: na adrese oznamenia@tatas.sk

V podateľni spoločnosti: v zalepenej obálke, označenej upozornením

                                       "Oznámenie -  protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ"

Ústnou formou u zodpovednej osoby: Ing. Martin Hudec

 
Mapa stránky