Oznámenie protispoločenskej činnosti 

Podávanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. je možné:

Mailom: na adrese oznamenia@tatas.sk

Prostredníctvom určenej poštovej schránky: v areáli spoločnosti

V podateľni spoločnosti: v zalepenej obálke, označenej upozornením

                                       "Neotvárať -  oznámenie protispoločenskej činnosti"

 
Mapa stránky