Vyjadrenia k projektovej dokumentácii, existencii sietí
a informačné zákresy existujúcich sietí v správe Trnavskej teplárenskej, a.s.


Žiadosť o vyjadrenie

Tieto vyjadrenia poskytujeme na základe žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať:
- identifikačné údaje žiadateľa a investora
- predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta, parcelného čísla
- skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti
- spôsob úhrady za vyjadrenie

Žiadateľ spolu so žiadosťou doručí v prílohe situáciu s vyznačeným miestom realizácie stavby, v prípade že ide o vyjadrenie k PD, žiadateľ poskytne projektovú dokumentáciu s určeným stupňom rozpracovania pre ktorú je vyjadrenie určené.

Žiadosti je možné zasielať týmito spôsobmi:

- e-mailom na elektronickú adresu podateľne: info@tatas.sk
- slovenskou poštou prípadne osobne doručiť do sídla spoločnosti:

Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84,
917 42 Trnava.

Kontaktné osoby

Ing. Valér Tomeček                     Peter Szöllösy
+421 908 715 832                         +421 908 715 829
valer.tomecek@tatas.sk                peter.szollosy@tatas.sk

 

Vyjadrenie

Vyjadrenie sa vydáva výlučne písomnou formou.
V štandardnom konaní sa vydáva v termíne do 30 dní odo dňa zaevidovania žiadosti, v prípade, že je potrebné žiadosť doplniť, termín sa posúva o 15 dní odo dňa doručenia požadovaných doplnení.
V zrýchlenom konaní sa vydáva vyjadrenie v termíne do 7 pracovných dní odo dňa zaevdovania žiadosti resp. doplnenia žiadosti.

Poplatky za služby

Všetky úkony týkajúce sa inžinierskej činnosti spoločnosti sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti Trnavskej teplárenskej a.s.

  vydané v štandardnom konaní vydané v štandardnom konaní vydané v zrýchlenom konaní vydané v zrýchlenom konaní
  cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
Vyjadrenie k existencii sietí v správe TAT, a.s. 10 € 12 € 20 € 24 €
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavebník je fyzická osoba 20 € 24 € 40 € 48 €
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavebník je fyzická osoba – podnikateľ 30 € 36 € 60 € 72 €
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby stavebník je právnická osoba 30 € 36 € 60 € 72 €

 

Poplatky za vypracovanie vyjadrenia je možné uhradiť na základe vystavenej faktúry:
- osobne na pokladni akciovej spoločnosti
- formou dobierky (k poplatku za vyjadrenie sa pripočítava poplatok za dobierku 3 € s DPH)  
- bankovým prevodom na účet:


bankové spojenie:         Československá obchodná banka, a.s.
swift (BIC) kód:              CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN):          SK27 7500 0000 0040 0164 4156
variabilný symbol (VS):  uveďte číslo faktúry

 
Mapa stránky