Vytýčenie sietí v správe Trnavskej teplárenskej, a.s.Žiadosť o vytýčenie

Túto činnosť poskytujeme na základe žiadosti o vytýčenie, ktorá musí obsahovať:
- identifikačné údaje žiadateľa
- lokalita v ktorej má byť vytýčenie sietí vykonané
- predpokladaný termín žiadateľa o vykonanie vytýčenia

K žiadosti je nutné priložiť orientačnú mapu vytyčovanej lokality.

Žiadosti je možné zasielať:

- e-mailom na elektronickú adresu podateľne: info@tatas.sk
- slovenskou poštou, prípadne osobne doručiť do sídla spoločnosti:

Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84,
917 42 Trnava.

Kontaktné osoby

Horúcovodné siete                                       Komunikačné siete
Dušan Pűšpőky                                          Gabriel Račko
+421 917 401 917                                        +421 908 704 625
dusan.puspoky@tatas.sk                            gabriel.racko@tatas.sk

 

Vytýčenie

Vytýčenie bude vykonané na všetkých dotknutých miestach požadovaných žiadateľom; vytýčená trasa bude vyznačená farbou. Vytýčené tepelné siete sú chránené ochranným pásmom podľa §36 zákona č.657/2004 Z.z..Po vykonaní činnosti, žiadateľ podpíše „Zápis o vytýčení sietí Trnavskej teplárenskej, a.s.“ , čím preberá zodpovednosť za vytýčené body.

Poplatky za služby


Všetky úkony týkajúce sa inžinierskej činnosti spoločnosti sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti Trnavskej teplárenskej, a.s.

  cena bez DPH cena s DPH
Vytýčenie sietí v správe Trnavskej teplárenskej, a.s. 50€ 60€


K fakturácii budú pripočítané skutočné náklady na dopravu podľa platného cenníka  pre daný rok. 

Poplatky za vytýčenie uhradiť na základe vystavenej faktúry bankovým prevodom na účet:

bankové spojenie:         Československá obchodná banka, a.s.
swift (BIC) kód:              CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN):          SK27 7500 0000 0040 0164 4156
variabilný symbol (VS):  uveďte číslo faktúry

 
Mapa stránky