Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

 

Trnavská teplárenská, a. s.

Coburgova 84

917 42  Trnava

 

Štatutárny orgán: 

Ing. Richard Lidik, predseda predstavenstva

Ing. Zoltán Barczi, podpredseda predstavenstva

Registrácia:           OR Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vl.č.: 10219/T

IČO:                      36 246 034

 

Tel.: +421 33 5553 111

info@tatas.sk

 

Zodpovedná osoba, na ktorú sa môžete obrátiť

 

Naša spoločnosť má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť na adrese: zogdpr@tatas.sk

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na tieto účely:

 

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti

Zákonník práce - zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 580/2004 Z.z. zdravotnom poistení a o zmene  a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve v znení  neskorších predpisov.

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení  neskorších predpisov.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení   v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 127/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy

 

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

informovanie klientov o novinkách, ktoré sa týkajú poskytovania služieb

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom na tieto účely:

-          účely marketingu,

-          zasielania newsletterov spoločnosti

 

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

 

Aby sme mohli zabezpečiť riadny chod našej spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty. Ide najmä o sprostredkovateľov:

 

Štít, s.r.o.

Hálova 5

851 01 Bratislava

 

ARVAL Slovakia, s.r.o.

Pribinova 4253

811 09 Bratislava

 

SK-NIC, a.s.

Borská 6

841 04 Bratislava

 

OHS, s.r.o.

Opatovce nad Nitrou 256

972 02

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať:

-          počas trvania zmluvy,

-          po dobu povinnú na základe zákona o archívoch a registratúrach

 

Naša spoločnosť používa profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov

 

-          určenie vhodných ponúk poskytovania služieb na základe predošlej voľby zákazníka

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

Práva Dotknutých osôb

 Právo na informácie

 Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú,  ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto OÚ, ako aj informácie o:

     a) účele a právnom základe spracúvania OÚ,

     b) kategórii spracúvaných OÚ,

     c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

     d) dobe uchovávania OÚ, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

     e) práve požadovať od Prevádzkovateľa

- opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby,

- ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania,

- prenosnosť OÚ,

     f) práve podať návrh na začatie konania na úrad, ktorý okrem iného vykonáva dozor nad ochranou OÚ.

Právo na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú.

Právo na vymazanie („zabudnutie“) - dotknutá osoba má vo všeobecnosti v zmysle čl. 17 ods. 1 a ods. 2 nariadenia GDPR právo na vymazanie OÚ.

Právo na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 

·         dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť OÚ,

·         spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

·         Prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

·         dotknutá osoba namietala ich spracúvanie podľa § 27 ods. 1 a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ vždy, keď Dotknutá osoba namietne spracovanie OÚ na základe jedného  alebo viacerých dôvodov uvedených vyššie, obmedzí spracúvanie OÚ. V prípade obmedzenia spracúvania OÚ berie Dotknutá osoba na vedomie, že obmedzenie spracúvania OÚ vykoná Prevádzkovateľ len v takom rozsahu, aby mohol plniť zákonné povinnosti.

Právo na prenosnosť osobných údajov  - dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak je to zákonné a ak nie je daný zákaz na spracúvanie týchto OÚ.

Právo podať sťažnosť - Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

Výklad niektorých pojmov.

 

Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú.

Prevádzkovateľ - každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva OÚ vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva OÚ v mene Prevádzkovateľa.

Príjemca – každý, komu sa OÚ poskytnú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu.

Právny základ je odôvodnenie zákonnosti spracúvania OÚ. Spracúvanie je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnuté podľa osobitného predpisu a nevyhnuté na ochranu života a zdravia dotknutej osoby a ochrany majetku prevádzkovateľa.

Účel spracúvania OÚ – Sprostredkovateľ v mene Prevádzkovateľa spracúva OÚ dotknutej osoby v informačných systémoch 

Príjemcovia OÚ - k OÚ má prístup Sprostredkovateľ, zamestnanci Sprostredkovateľa, Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa. Uvedení príjemcovia OÚ, poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa.  

Doba uchovávania OÚ - za zabezpečenie a uchovávanie OÚ v informačných systémoch zodpovedá Sprostredkovateľ i Prevádzkovateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z.  Prevádzkovateľ uchováva OÚ v informačných v zmysle registratúrneho poriadku, v ktorom sú stanovené lehoty na uchovávanie OÚ v zmysle platných právnych predpisov.  

Oznamovacia povinnosť Prevádzkovateľa - oznámi každému príjemcovi OÚ každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania OÚ.

 

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich OÚ, prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich OÚ. Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi základné povinnosti a opatrenia, aby OÚ boli  spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

 

V Trnave, 24.5.2018

 
Mapa stránky