Zverejnené dokumenty

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám


SADZOBNÍK

úhrad za materiál a služby použité pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1) Bezplatne sa poskytujú informácie:
      a) telefonicky,
      b) elektronickou poštou.

2) Rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie sa posielajú doporučene.

3) Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.

4) Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:
      a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä kompaktných diskov... 1,20 €
      b) vyhotovenie kópie jednej strany informácie - formát A4......................... 0,07 €
      c) vyhotovenie kópie obojstrannej informácie - formát A4...........................0,10 €
      d) vyhotovenie kópie jednej strany informácie - formát A3......................... 0,12 €
      e) vyhotovenie kópie obojstrannej informácie - formát A3.......................... 0,15 €
      f) obstaranie obalu (obálok):.
             malá obálka C6.....................................................................................0,02 €
             stredná obálka C5.................................................................................0,02 €
             veľká obálka C4....................................................................................0,05 €
      g) poštovné v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty

5) Žiadateľ môže uhradiť náklady:
      a) poštovou poukážkou,
      b) bezhotovostným prevodom na účet v banke,
       bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
       swift (BIC) kód: CEKOSKBX
       číslo účtu (IBAN): SK27 7500 0000 0040 0164 4156
       variabilný symbol: číslo faktúry
      c) v hotovosti do pokladne.

6) Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.

 
Mapa stránky