Faktor primárnej energie

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z. o výpočte faktora primárnej energie (fP-CZT) systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) platnej od 01.01. 2017 je faktor primárnej energie pre systém CZT spoločnosti Trnavská teplárenská a. s., stanovený nasledovne: fP-CZT = 0,618
Faktor pre CO2 fCO2-CZT = 0,0265