Ochrana životného prostredia

Výsledky meraní množstva určeného druhu vypúšťanej látky do ovzdušia alebo vôd
Trnavská teplárenská a. s. prevádzkou spaľovacích zariadení s celkovým menovitým príkonom 84 MW je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorého prevádzka sa riadi platným Rozhodnutím o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Záujmom spoločnosti je prevádzkovať spaľovacie zariadenia tak, aby spĺňali emisné limity a prísne požiadavky stanovené legislatívou Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia.

Periodické merania emisií sa vykonávajú jedenkrát za 6 mesiacov v prípade, že je spaľovacie zariadenie v danom časovom intervale v prevádzke.

Správa o oprávnenom meraní emisií kotlov K5 a K6