Oznámenie o protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je možné:

E-mailom na adresu: oznamenia.tt@mhth.sk

Slovenskou poštou prípadne osobne doručiť do sídla spoločnosti
Trnavská teplárenská a. s.
Coburgova 84
917 42 Trnava
Podanie musí byť vložené v zalepenej obálke, označené textom
„Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“

Ústnou formou u zodpovednej osoby: Ing. Martin Hudec