Povinné zverejňovanie

Trnavská teplárenská, a. s., je povinnou osobou v zmysle ustanovenia §2, ods. 3 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z), a informácie zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z.

Povinne zverejňované zmluvy (v zmysle zákona 211/2000 Z. z., uzavreté po 1. 1. 2011) sa nachádzajú
v Centrálnom registri zmlúv.