Pravidlá pre poskytovanie darov

Trnavská teplárenská a. s. prispieva na zlepšenie a rozvoj prostredia, v ktorom podniká, formou finančných darov v celkovom ročnom objeme vyčlenenom na tento účel akcionárom spoločnosti v Obchodno – finančnom pláne. Z týchto finančných prostriedkov budú podporované aktivity, ktoré slúžia charitatívnym, športovým alebo kultúrnym účelom.

Poslanie
Poslaním darcovstva je podpora oblastí, ktoré sú významné pre život obyvateľov regiónu a na ktorých dosiahnutie požadovanej kvalitatívnej úrovne chýbajú finančné prostriedky. Spoločnosť Trnavská teplárenská a. s. bude podporovať projekty venované športu, podporovať kultúru, školstvo a poskytovať pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Cieľ
Cieľom je poskytovanie finančných prostriedkov konkrétnemu obdarovanému a to priamo bez sprostredkovania.

Prijímatelia pomoci (darov)
Žiadateľom môže byť fyzická osoba, športový klub, športový zväz, občianske združenie, nezisková organizácia, škola, obec, mesto, sociálne zariadenie, príspevková organizácia. Projekt financovaný v rámci darcovstva nesmie byť realizovaný za účelom dosiahnutia zisku.

Schvaľovanie žiadostí
Všetky žiadosti o dary budú zapísané do zoznamu žiadateľov o dar. Posudzovanie žiadostí bude vykonávané spravidla raz mesačne na porade vedenia spoločnosti. Všetky dary musia byť bez výnimky poskytnuté na základe Darovacej zmluvy v ktorej sa príjemca zaväzuje, že poskytnutý dar bude použitý len na účel uvedený v zmluve (nebude použitý k akýmkoľvek komerčným účelom).

Vybavenie žiadosti
Žiadateľ, či už osoba alebo organizácia bude vyrozumená iba v prípade schválenia daru. Spoločnosť si vyhradzuje právo neodpovedať na podanú žiadosť. Na poskytnutie daru nie je právny nárok.

Po schválení výšky poskytnutého daru (na porade vedenia spoločnosti) bude vypracovaná darovacia zmluva, ktorá bude zaslaná obdarovanému na podpis. Po doručení podpísanej darovacej zmluvy budú finančné prostriedky obdarovanému odoslané na účet uvedený v darovacej zmluve v lehote dohodnutej v tejto zmluve.

Prehľad poukázania 2% dane z príjmu rok 2012 – 2020

Prehľad poskytnutých darov rok 2011 – 2020