Teplo

Výroba, distribúcia a dodávka tepla podliehajú cenovej regulácii podľa zákona č. 250/2012 Z. Z. v platnom znení. Jej rozsah a spôsob vykonávania navrhuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a schvaľuje Rada pre reguláciu.

Ceny tepla schválené od 01.01. 2022 pre spoločnosť Trnavská teplárenská a. s. (bez DPH) sú nasledovné:

Variabilná zložkaFixná zložka
Maximálna cena tepla0,0064 €/kWh249,6360 €/kW

Cena tepla sa skladá z dvoch častí:

VARIABILNÁ ZLOŽKA
Tvoria ju náklady priamo súvisiace s množstvom dodaného, resp. vyrobeného tepla. Je fakturovaná v €/kWh, podľa množstva tepla skutočne nameraného na odberovom mieste.
Prepočet z GJ: 1kWh = 0,0036 GJ

FIXNÁ ZLOŽKA
Tvoria ju náklady nepriamo súvisiace s množstvom dodaného, resp. vyrobeného tepla. Je fakturovaná v €/kW mesačne jednou dvanástinou z celkovej ročnej fixnej platby, ktorá vznikne vynásobením schválenej ceny fixnej zložky a regulačného príkonu na odbernom mieste.

Cena tepla je v súčasnosti bez ohľadu na pripojenie sústavy CZT definovaná ako tzv. spoločná cena.