Vyjadrenia k projektovej dokumentácii, existencii sietí a informačné zákresy existujúcich sietí v správe MH Teplárenský holding a. s.

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE
Tieto vyjadrenia poskytujeme na základe žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať:
– identifikačné údaje žiadateľa a investora
– predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta, parcelného čísla
– skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti
– spôsob úhrady za vyjadrenie

Žiadateľ spolu so žiadosťou doručí v prílohe situáciu s vyznačeným miestom realizácie stavby. V prípade, že ide o vyjadrenie k PD žiadateľ poskytne projektovú dokumentáciu s určeným stupňom rozpracovania, pre ktorú je vyjadrenie určené.

Žiadosti je možné zasielať týmito spôsobmi:
– e-mailom na elektronickú adresu podateľne: info.tt@mhth.sk
– slovenskou poštou prípadne osobne doručiť do sídla spoločnosti:
MH Teplárenský holding a. s.
závod Trnava
Coburgova 84
917 42 Trnava

Žiadosť na stiahnutie


Kontaktné osoby
Ing. Valér Tomeček
+421 908 715 832
valer.tomecek@mhth.sk


p. Peter Szöllösy
+421 908 715 829
peter.szollosy@mhth.sk


Vyjadrenie
Vyjadrenie sa vydáva výlučne písomnou formou.
V štandardnom konaní sa vydáva v termíne do 30 dní odo dňa zaevidovania žiadosti. V prípade, že je potrebné žiadosť doplniť, termín sa posúva o 15 dní odo dňa doručenia požadovaných doplnení.
V zrýchlenom konaní sa vydáva vyjadrenie v termíne do 7 pracovných dní odo dňa zaevidovania žiadosti, resp. doplnenia žiadosti.

POPLATKY ZA SLUŽBY
Všetky úkony týkajúce sa inžinierskych činností spoločnosti sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti Trnavská teplárenská a. s.

štandardné konanie
cena bez DPH
štandardné konanie
cena s DPH
zrýchlené konanie
cena bez DPH
zrýchlené konanie
cena s DPH
Vyjadrenie k existencii
sietí v správe MHTH, a. s.
10 €12 €20 €24 €
Vyjadrenia k projektovej
dokumentácii / stavebník
fyzická osoba
20 €24 €40 €48 €
Vyjadrenie k projektovej
dokumentácii / stavebník
fyzická osoba – podnikateľ
30 €36 €60 €72 €
Vyjadrenie k projektovej
dokumentácii / stavebník
právnická osoba
30 €36 €60 €72 €

Poplatky za vypracovanie vyjadrenia je možné uhradiť na základe vystavenej faktúry:
– formou dobierky (k poplatku za vyjadrenie sa pripočíta poplatok za dobierku 3 € s DPH)
– bankovým prevodom na účet:
bankové spojenie: Tatra banka a. s.
swift (BIC) kód: TATRSKBX
číslo účtu (IBAN): SK17 1100 0000 0026 2706 4293
variabilný symbol (VS): uveďte číslo faktúry