Vytýčenie sietí v správe MH Teplárenský holding a. s.

ŽIADOSŤ O VYTÝČENIE
Túto činnosť poskytujeme na základe žiadosti o vytýčenie, ktorá musí obsahovať:
– identifikačné údaje žiadateľa
– lokalita, v ktorej má byť vytýčenie sietí vykonané
– predpokladaný termín žiadateľa o vykonanie vytýčenia

K žiadosti je nutné priložiť orientačnú mapu vytyčovanej lokality.

Žiadosti je možné zasielať týmito spôsobmi:
– e-mailom na elektronickú adresu podateľne: info.tt@mhth.sk
– slovenskou poštou prípadne osobne doručiť do sídla spoločnosti:
MH Teplárenský holding a. s.
závod Trnava
Coburgova 84
917 42 Trnava

Žiadosť na stiahnutieKontaktné osoby
Horúcovodné siete
p. Jozef Dobrovodský
+421 908 782 612
jozef.dobrovodsky@mhth.skKomunikačné siete
p. František Kocán
+421 917 729 335
frantisek.kocan@mhth.sk


Vytýčenie
Vytýčenie bude vykonané na všetkých dotknutých miestach požadovaných žiadateľom, vytýčená trasa bude vyznačená farbou. Vytýčené tepelné siete sú chránené ochranným pásmom podľa §36 zákona č. 657/2004 Z. z. Po vykonaní činnosti, žiadateľ podpíše „Zápis o vytýčení sietí Trnavskej teplárenskej a. s.“, čím preberá zodpovednosť za vytýčené body.

Poplatky za služby
Všetky úkony týkajúce sa inžinierskych činností spoločnosti sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti Trnavská teplárenská a. s.

cena bez DPHcena s DPH
Vytýčenie sietí v správe MHTH a. s.50 €60 €

K fakturácii budú pripočítané skutočné náklady na dopravu podľa platného cenníka pre daný rok.

Poplatky za vytýčenie je možné uhradiť na základe vystavenej faktúry bankovým prevodom na účet:
bankové spojenie: Tatra banka a. s.
swift (BIC) kód: TATRSKBX
číslo účtu (IBAN): SK17 1100 0000 0026 2706 4293
variabilný symbol (VS): uveďte číslo faktúry