Vytýčenie sietí v správe Trnavskej teplárenskej a. s.

ŽIADOSŤ O VYTÝČENIE
Túto činnosť poskytujeme na základe žiadosti o vytýčenie, ktorá musí obsahovať:
– identifikačné údaje žiadateľa
– lokalita, v ktorej má byť vytýčenie sietí vykonané
– predpokladaný termín žiadateľa o vykonanie vytýčenia

K žiadosti je nutné priložiť orientačnú mapu vytyčovanej lokality.

Žiadosti je možné zasielať týmito spôsobmi:
– e-mailom na elektronickú adresu podateľne: info.tt@mhth.sk
– slovenskou poštou prípadne osobne doručiť do sídla spoločnosti:
Trnavská teplárenská a. s.
Coburgova 84
917 42 Trnava

Žiadosť na stiahnutie



Kontaktné osoby
Horúcovodné siete




Komunikačné siete
p. František Kocán
+421 917 729 335
frantisek.kocan@mhth.sk


Vytýčenie
Vytýčenie bude vykonané na všetkých dotknutých miestach požadovaných žiadateľom, vytýčená trasa bude vyznačená farbou. Vytýčené tepelné siete sú chránené ochranným pásmom podľa §36 zákona č. 657/2004 Z. z. Po vykonaní činnosti, žiadateľ podpíše „Zápis o vytýčení sietí Trnavskej teplárenskej a. s.“, čím preberá zodpovednosť za vytýčené body.

Poplatky za služby
Všetky úkony týkajúce sa inžinierskych činností spoločnosti sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti Trnavská teplárenská a. s.

cena bez DPHcena s DPH
Vytýčenie sietí v správe TAT, a. s. 50 €60 €

K fakturácii budú pripočítané skutočné náklady na dopravu podľa platného cenníka pre daný rok.

Poplatky za vytýčenie je možné uhradiť na základe vystavenej faktúry bankovým prevodom na účet:
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
swift (BIC) kód: CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN): SK27 7500 0000 0040 0164 4156
variabilný symbol (VS): uveďte číslo faktúry