Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

SADZOBNÍK
úhrad za materiál a služby použité pri sprístupňovaní informácií podľa §21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bezplatne sa poskytujú informácie:
a) telefonicky,
b) elektronickou poštou.

Rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie sa posielajú doporučene.

Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.

Náklady spojené s vyhotovením kópie:
a) technický nosič dát a to najmä kompaktný disk…………………..1,20 €
b) vyhotovenie kópie 1 strany informácie (formát A4)…………….0,07 €
c) vyhotovenie kópie 2 strannej informácie (formát A4)………….0,10 €
d) vyhotovenie kópie 1 strany informácie (formát A3)…………….0,12 €
e) vyhotovenie kópie 2 strannej informácie (formát A3)………….0,15 €
f) obstaranie obalu (obálok)
malá obálka C6………………………………………………………………………………..0,02 €
stredná obálka C5……………………………………………………………………………0,02 €
veľká obálka C4………………………………………………………………………………..0,05 €
g) poštovné v zmysle aktuálneho cenníka slovenskej pošty

Žiadateľ môže uhradiť náklady:
a) formou dobierky (k poplatku za vyjadrenie sa pripočíta poplatok za dobierku 3 € s DPH)
b) bankovým prevodom na účet:
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
swift (BIC) kód: CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN): SK27 7500 0000 0040 0164 4156
variabilný symbol (VS): uveďte číslo faktúry

Bezplatne sa poskytujú informácie u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 €.